Financovanie prevádzkových nákladov MAS Miloj Spiš, o.z. III

Zverejnené v Projekty

Hlavným cieľom projektu MAS Miloj Spiš III je dosiahnutie efektívneho manažmentu MAS pre napĺňania cieľov a opatrení schválenej stratégie MAS prostredníctvom dostatočnej finančnej, prevádzkovej a odbornej kapacity (internej i externej) MAS do konca roku 2025.
Stratégia Miloj Spiš 2025 je aj po schválenej aktualizácii postavená na dvoch pilieroch a to PRÁCA a PROSTREDIE s definovaním 4 špecifických cieľov.

pdfPlagát

 

Čítať ďalej...

IROP-CLLD-R038-511-001

Zverejnené v MAS Miloj Spiš » IROP 2014-2020

Oznámenie o vykonaní aktualizácie č. 2 výzvy IROP-CLLD-R038-511-001 - účinná od 02.01.2023

 MAS Miloj Spiš, o.z. vyhlasuje výzvu č. IROP-CLLD-R038-511-001 v rámci implementácie Stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Integrovaného regionálneho operačného programu

ŠC 5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií

v rámci aktivity A1 Podpora podnikania a inovácií

Dátum vyhlásenia: 24.02.2021 do vyčerpania finančných prostriedkov alokovaných na výzvu

Termíny uzatvárania hodnotiacich kôl: 1. kolo - 30.04.2021 | 2. kolo – 30.06.2021
Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané v intervale 1 mesiac od predchádzajúceho hodnotiaceho kola a to vždy k 30. dňu príslušného mesiaca.

Informácia o aktuálnej výške disponibilnej alokácii výzvy IROP-CLLD-R038-511-001
po ukončenom 17. hodnotiacom kole k 30.6.2023
ŽoPr v hodnotení   183 954,56 €
Disponibilná alokácia 0 €

OZNAM O VYKONANÍ ZMENY VO VÝZVE!

MAS Miloj Spiš,o.z oznamuje že predmetom aktualizácie č. 2  sú zmeny vykonané vo výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku a vo vybraných prílohách výzvy, a to prostredníctvom osobitného označenia vykonaných zmien (funkciou sledovania zmien) v texte aktualizácie č. 1 výzvy, ktorá predchádza tejto aktualizácii.

Výzva IROP-CLLD-R038-511-001
Odkaz na stránky www.mpsr.sk (Informácie o výzvach, príručky a dokumenty)

docxPríloha_č._1a_Informacia_o_aktualizacii_vyzvy_A1.docx

zipDokumenty_dotknuté_zmenou_so_SZ.zip

Čítať ďalej...

IROP-CLLD-R038-512-001

Zverejnené v MAS Miloj Spiš » IROP 2014-2020

Oznámenie o vykonaní aktualizácie č. 2 výzvy IROP-CLLD-R038-512-001 - účinná od 02.01.2023

 MAS Miloj Spiš, o.z. vyhlasuje výzvu č. IROP-CLLD-R038-512-001 v rámci implementácie Stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z  Integrovaného regionálneho operačného programu

ŠC 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach

v rámci aktivity B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel

Dátum vyhlásenia: 21.10.2020 do vyčerpania finančných prostriedkov alokovaných na výzvu

Termíny uzatvárania hodnotiacich kôl:  1. kolo - 30.12.2020  |  2. kolo - 28.2.2021
Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané v intervale 1 mesiac od predchádzajúceho hodnotiaceho kola a to vždy k 30. dňu príslušného mesiaca.

Informácia o aktuálnej výške disponibilnej alokácii výzvy IROP-CLLD-R038-512-001
po ukončenom 20. hodnotiacom kole k 30.6.2023
ŽoPr v hodnotení   217 106,256 €
Disponibilná alokácia 153,05 €

OZNAM O VYKONANÍ ZMENY VO VÝZVE!

MAS Miloj Spiš,o.z oznamuje že predmetom aktualizácie č. 2  sú zmeny vykonané vo výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku a vo vybraných prílohách výzvy, a to prostredníctvom osobitného označenia vykonaných zmien (funkciou sledovania zmien) v texte aktualizácie č. 1 výzvy, ktorá predchádza tejto aktualizácii.

Výzva IROP-CLLD-R038-512-001
Odkaz na stránky www.mpsr.sk (Informácie o výzvach, príručky a dokumenty)

docxPríloha_č._1b_Informacia_o_aktualizacii_vyzvy_ŠC_5.1.2-2.docx

zipDokumenty_dotknuté_zmenou_so_SZ.zip

Čítať ďalej...

Financovanie prevádzkových nákladov MAS Miloj Spiš, o.z. II

Zverejnené v Projekty

Projekt Miloj Spiš II je zameraný na manažment MAS, vrátane rozvoja vidieka v súlade so schválenou Stratégiou CLLD. Účelom projektu je etablovanie odborných kapacít pre spracovanie, hodnotenie a výber projektov, budovanie partnerstiev a manažmentu MAS vrátane udržania pracoviska MAS, zabezpečenie internej a externej komunikácie, marketing a propagáciu MAS.

Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302051Z883-511-51
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302051Z883-511-51
pdfPlagát

 

Čítať ďalej...

Pulzujúci Miloj Spiš | NFP309190Q730

Zverejnené v Projekty

Projekt Pulzujúci Miloj Spiš je zameraný na zvyšovanie vzdelávania a zlepšovanie kompetencií- vedomostí, zručností a postojov členov MAS aj širšej odbornej verejnosti. Animačné aktivity a činnosti sú zameraná na oživovanie fungovania MAS a udržania partnerstva, ktoré spája viac ako 50 subjektov na predmetnom území a zvyšovanie dynamiky zainteresovaných subjektov v rámci schválenej stratégie rozvoja vidieka.

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. NFP309190Q730
jpgPlagát

 

Čítať ďalej...

Financovanie prevádzkových nákladov MAS Miloj Spiš, o.z. | 302051N843

Zverejnené v Projekty

Projekt Miloj Spiš je zameraný na manažment rozvoja vidieka v súlade so schválenou Stratégiou CLLD - Stratégia rozvoja spišského vidieka obklopujúceho mesto Spišská Nová Ves 2017 - 2022 (2023). Cieľom projektu je efektívne a účinné zabezpečenie implementácie stratégie tak, aby boli naplnené definované ciele stratégie splnením akčných plánov (A a B). Stratégia je postavená na dvoch pilieroch a to PRÁCA a PROSTREDIE s definovaním 4 špecifických cieľov.
Účelom projektu je etablovanie odborných kapacít pre spracovanie, hodnotenie a výber projektov, budovanie partnerstiev a manažmentu MAS vrátane vybudovania pracoviska MAS, zabezpečenie internej a externej komunikácie, marketing a propagáciu MAS.

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302051N843-511-23
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302051N843-511-23
pdfPlagát

 

Čítať ďalej...
Prihláste sa k odberu tohto RSS kanála