PROJEKTYMiloj Spiš o.z.

Projekt Miloj Spiš je zameraný na manažment rozvoja vidieka v súlade so schválenou Stratégiou CLLD - Stratégia rozvoja spišského vidieka obklopujúceho mesto Spišská Nová Ves 2017 - 2022 (2023). Cieľom projektu je efektívne a účinné zabezpečenie implementácie stratégie tak, aby boli naplnené definované ciele stratégie splnením akčných plánov (A a B). Stratégia je postavená na dvoch pilieroch a to PRÁCA a PROSTREDIE s definovaním 4 špecifických cieľov.
Účelom projektu je etablovanie odborných kapacít pre spracovanie, hodnotenie a výber projektov, budovanie partnerstiev a manažmentu MAS vrátane vybudovania pracoviska MAS, zabezpečenie internej a externej komunikácie, marketing a propagáciu MAS.

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302051N843-511-23
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302051N843-511-23
pdfPlagát