LEADERv skratke

 

Koncepcia Leader

Hlavnou koncepciou stojacou za prístupom Leader je, že vďaka rozmanitosti európskych vidieckych oblastí sú stratégie rozvoja efektívnejšie a účinnejšie, ak o nich rozhodujú a ak ich realizujú miestni aktéri na miestnej úrovni s jasnými a transparentnými postupmi s podporou príslušných verejných správ a potrebnou technickou pomocou na prenos osvedčených postupov.
Prístup Leader je zhrnutý v siedmich kľúčových znakoch. Každý znak dopĺňa a pozitívne ovplyvňuje ostatné v priebehu celého procesu realizácie s trvalými účinkami na dynamiku vidieckych oblastí a ich schopnosť riešiť svoje problémy:

  • 1. Oblastné stratégie miestneho rozvoja
  • 2. Prístup zdola nahor
  • 3. Verejno-súkromné partnerstvá: Miestne akčné skupiny (MAS)
  • 4. Uľahčovanie inovácie
  • 5. Integrované a viacsektorové akcie
  • 6. Vytváranie sietí
  • 7. Spolupráca

 

Prístup LEADER

V rámci vidieckej politiky Európskej únie je program Leader jediným nástrojom integrovaného rozvoja vidieka. Integrujúci prvok spočíva v tom, že finančne podporuje verejno-súkromné partnerstvá v definovanom vidieckom priestore a ich rozvojové programy. Leader je samostatný program, ktorý sa svojimi pravidlami vymyká z rámca štrukturálnej politiky ako aj politiky rozvoja vidieka patrónovanej Európskym poľnohospodárskym fondom.

Na Slovensku je stratégia pre Leader implementovaná ako os 4 Leader Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013. Tento operačný program má podporovať vzdelávanie a informovanie hospodárskych subjektov, realizáciu stratégie miestneho rozvoja, renováciu obcí, vidiecky cestovný ruch a diverzifikáciu nepoľnohospodárskej činnosti na vidieku.

Akcie Leader môžu napríklad zaktivizovať a zmobilizovať miestne zdroje podporením predrozvojových projektov (ako napr. diagnostických štúdií a štúdií uskutočniteľnosti, alebo budovanie miestnych kapacít), ktoré zlepšia možnosť týchto oblastí dostať sa k finančným prostriedkom a využiť nielen fondy Leaderu, ale aj iné zdroje financovania rozvoja (napr. širšie programy EÚ a vnútroštátne a regionálne programy rozvoja). Leader pomáha aj sektorom a kategóriám príjemcov, ktoré často nedostávajú žiadnu pomoc alebo len obmedzenú pomoc z iných programov fungujúcich vo vidieckych oblastiach, ako napr. kultúrnym činnostiam, zlepšovaniu prírodného prostredia, obnove architektúry a historických budov, vidieckej turistike, zlepšovaniu spojení medzi výrobcami a spotrebiteľmi atď. Leader nabáda miestnych sociálno-ekonomických aktérov, aby pracovali spolu, vyrábali tovary a poskytovali služby, ktoré v ich lokalite vytvárajú maximálnu pridanú hodnotu.

 

Prezentácia LEADER