PROJEKTYMiloj Spiš o.z.

IROP-CLLD-R038-511-001

Zverejnené v MAS Miloj Spiš » IROP 2014-2020

MAS Miloj Spiš, o.z. vyhlasuje výzvu č. IROP-CLLD-R038-511-001 v rámci implementácie Stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Integrovaného regionálneho operačného programu

ŠC 5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií

v rámci aktivity A1 Podpora podnikania a inovácií

Dátum vyhlásenia: 24.02.2021 do vyčerpania finančných prostriedkov alokovaných na výzvu

Termíny uzatvárania hodnotiacich kôl: 1. kolo - 30.04.2021 | 2. kolo – 30.06.2021
Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané v intervale 2 mesiacov od predchádzajúceho hodnotiaceho kola a to vždy k 30. dňu príslušného mesiaca.

Výzva IROP-CLLD-R038-511-001
Odkaz na stránky www.mpsr.sk (Informácie o výzvach, príručky a dokumenty)

 

 Výzva vo formáte pdf: pdfVýzva_IROP-CLLD-R038-511-001.pdf

 Výzva vo formáte doc: docxVýzva_IROP-CLLD-R038-511-001.docx

Výzva vo formáte zip: zipIROP-CLLD-R038-511-001-na_web.zip

 

Prílohy k výzve:

Prílohy k žiadosti o príspevok:

Príručky:

 Vzor zmluvy o príspevok

 

Čítať ďalej...

IROP-CLLD-R038-512-001

Zverejnené v MAS Miloj Spiš » IROP 2014-2020

MAS Miloj Spiš, o.z. vyhlasuje výzvu č. IROP-CLLD-R038-512-001 v rámci implementácie Stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z  Integrovaného regionálneho operačného programu

ŠC 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach

v rámci aktivity B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel

Dátum vyhlásenia: 21.10.2020 do vyčerpania finančných prostriedkov alokovaných na výzvu

Termíny uzatvárania hodnotiacich kôl:  1. kolo - 30.12.2020  |  2. kolo - 28.2.2021
Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané v intervale 2 mesiacov od predchádzajúceho hodnotiaceho kola a to vždy k 30. dňu príslušného mesiaca.

Výzva IROP-CLLD-R038-512-001
Odkaz na stránky www.mpsr.sk (Informácie o výzvach, príručky a dokumenty)

 

Prílohy k výzve:

Prílohy k ŽoPr:

Príručky:

pdfPrirucka_pre_ReS_a_uzivatela.pdf

docxPríručka_VO_verzia_ver.3.2.docx

docxPríručka_VO_verzia_ver.3.2SZ.docx

VZOR ZMLUVY O PRÍSPEVOK

Čítať ďalej...

Financovanie prevádzkových nákladov MAS Miloj Spiš, o.z. II

Zverejnené v Projekty

Projekt Miloj Spiš II je zameraný na manažment MAS, vrátane rozvoja vidieka v súlade so schválenou Stratégiou CLLD. Účelom projektu je etablovanie odborných kapacít pre spracovanie, hodnotenie a výber projektov, budovanie partnerstiev a manažmentu MAS vrátane udržania pracoviska MAS, zabezpečenie internej a externej komunikácie, marketing a propagáciu MAS.

Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302051Z883-511-51
pdfPlagát

 

Čítať ďalej...

Pulzujúci Miloj Spiš | NFP309190Q730

Zverejnené v Projekty

Projekt Pulzujúci Miloj Spiš je zameraný na zvyšovanie vzdelávania a zlepšovanie kompetencií- vedomostí, zručností a postojov členov MAS aj širšej odbornej verejnosti. Animačné aktivity a činnosti sú zameraná na oživovanie fungovania MAS a udržania partnerstva, ktoré spája viac ako 50 subjektov na predmetnom území a zvyšovanie dynamiky zainteresovaných subjektov v rámci schválenej stratégie rozvoja vidieka.

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. NFP309190Q730
jpgPlagát

 

Čítať ďalej...

Financovanie prevádzkových nákladov MAS Miloj Spiš, o.z. | 302051N843

Zverejnené v Projekty

Projekt Miloj Spiš je zameraný na manažment rozvoja vidieka v súlade so schválenou Stratégiou CLLD - Stratégia rozvoja spišského vidieka obklopujúceho mesto Spišská Nová Ves 2017 - 2022 (2023). Cieľom projektu je efektívne a účinné zabezpečenie implementácie stratégie tak, aby boli naplnené definované ciele stratégie splnením akčných plánov (A a B). Stratégia je postavená na dvoch pilieroch a to PRÁCA a PROSTREDIE s definovaním 4 špecifických cieľov.
Účelom projektu je etablovanie odborných kapacít pre spracovanie, hodnotenie a výber projektov, budovanie partnerstiev a manažmentu MAS vrátane vybudovania pracoviska MAS, zabezpečenie internej a externej komunikácie, marketing a propagáciu MAS.

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302051N843-511-23
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302051N843-511-23
pdfPlagát

 

Čítať ďalej...
Prihláste sa k odberu tohto RSS kanála