IROP-CLLD-R038-512-001

Oznámenie o vykonaní aktualizácie č. 2 výzvy IROP-CLLD-R038-512-001 - účinná od 02.01.2023

 MAS Miloj Spiš, o.z. vyhlasuje výzvu č. IROP-CLLD-R038-512-001 v rámci implementácie Stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z  Integrovaného regionálneho operačného programu

ŠC 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach

v rámci aktivity B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel

Dátum vyhlásenia: 21.10.2020 do vyčerpania finančných prostriedkov alokovaných na výzvu

Termíny uzatvárania hodnotiacich kôl:  1. kolo - 30.12.2020  |  2. kolo - 28.2.2021
Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané v intervale 1 mesiac od predchádzajúceho hodnotiaceho kola a to vždy k 30. dňu príslušného mesiaca.

Informácia o aktuálnej výške disponibilnej alokácii výzvy IROP-CLLD-R038-512-001
po ukončenom 20. hodnotiacom kole k 30.6.2023
ŽoPr v hodnotení   217 106,256 €
Disponibilná alokácia 153,05 €

OZNAM O VYKONANÍ ZMENY VO VÝZVE!

MAS Miloj Spiš,o.z oznamuje že predmetom aktualizácie č. 2  sú zmeny vykonané vo výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku a vo vybraných prílohách výzvy, a to prostredníctvom osobitného označenia vykonaných zmien (funkciou sledovania zmien) v texte aktualizácie č. 1 výzvy, ktorá predchádza tejto aktualizácii.

Výzva IROP-CLLD-R038-512-001
Odkaz na stránky www.mpsr.sk (Informácie o výzvach, príručky a dokumenty)

docxPríloha_č._1b_Informacia_o_aktualizacii_vyzvy_ŠC_5.1.2-2.docx

zipDokumenty_dotknuté_zmenou_so_SZ.zip

Označené v :