AKTUALITYaktuálne oznamy a udalosti

október 2020

IROP-CLLD-R038-512-001

Zverejnené v MAS Miloj Spiš » IROP 2014-2020

MAS Miloj Spiš, o.z. vyhlasuje výzvu č. IROP-CLLD-R038-512-001 v rámci implementácie Stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z  Integrovaného regionálneho operačného programu

ŠC 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach

v rámci aktivity B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel

Dátum vyhlásenia: 21.10.2020 do vyčerpania finančných prostriedkov alokovaných na výzvu

Termíny uzatvárania hodnotiacich kôl:  1. kolo - 30.12.2020  |  2. kolo - 28.2.2021
Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané v intervale 2 mesiacov od predchádzajúceho hodnotiaceho kola a to vždy k 30. dňu príslušného mesiaca.

Výzva IROP-CLLD-R038-512-001
Odkaz na stránky www.mpsr.sk (Informácie o výzvach, príručky a dokumenty)

 

Prílohy k výzve:

Prílohy k ŽoPr:

Príručky:

pdfPrirucka_pre_ReS_a_uzivatela.pdf

docxPríručka_VO_verzia_ver.3.2.docx

docxPríručka_VO_verzia_ver.3.2SZ.docx

VZOR ZMLUVY O PRÍSPEVOK

Čítať ďalej...

AKTUALIZÁCIA Výzvy MAS_082/1.2/1

Zverejnené v Archív výziev

AKTUALIZÁCIA Výzvy MAS_082/1.2/1 v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení výzvu na predkladanie ŽoNFP spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku.

Dôvodom je aktulizácia Príručky pre prijímateľa NFP z PRV SR 2014 - 2020 pre opatrenie 19. Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER zo strany RO/PPA na verziu 1.3 s účinnosťou od 11.09.2020.

Príjem ŽoNFP v termíne od 15.7.2020 do 14.10.2020

Výzva - Podopatrenie 1.2 (MAS_082/1.2/1)
Odkaz na stránky itms2014.sk (Informácie o eurofondoch, grantoch a projektoch)

Súbory na stiahnutie:

Čítať ďalej...

AKTUALIZÁCIA Výzvy MAS_082/4.2/1

Zverejnené v Archív výziev

AKTUALIZÁCIA Výzvy MAS_082/4.2/1 v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení výzvu na predkladanie ŽoNFP spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku.

Dôvodom je aktulizácia Príručky pre prijímateľa NFP z PRV SR 2014 - 2020 pre opatrenie 19. Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER zo strany RO/PPA na verziu 1.3 s účinnosťou od 11.09.2020.

Príjem ŽoNFP v termíne od 25.6.2020 do 30.10.2020

Výzva - Podopatrenie 4.2 (MAS_082/4.2/1)
Odkaz na stránky itms2014.sk (Informácie o eurofondoch, grantoch a projektoch)

Súbory na stiahnutie:

Čítať ďalej...

AKTUALIZÁCIA Výzvy MAS_082/6.4/1

Zverejnené v Archív výziev

AKTUALIZÁCIA Výzvy MAS_082/6.4/1 v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení výzvu na predkladanie ŽoNFP spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku.

Dôvodom je aktulizácia Príručky pre prijímateľa NFP z PRV SR 2014 - 2020 pre opatrenie 19. Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER zo strany RO/PPA na verziu 1.3 s účinnosťou od 11.09.2020.

Príjem ŽoNFP v termíne od 29.5.2020 do 6.10.2020

Výzva - Podopatrenie 6.4 (MAS_082/6.4/1)
Odkaz na stránky itms2014.sk (Informácie o eurofondoch, grantoch a projektoch)

Súbory na stiahnutie:

Čítať ďalej...
Prihláste sa k odberu tohto RSS kanála