AKTUALIZÁCIA Výzvy MAS_082/4.2/1

AKTUALIZÁCIA Výzvy MAS_082/4.2/1 v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení výzvu na predkladanie ŽoNFP spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku.

Dôvodom je aktulizácia Príručky pre prijímateľa NFP z PRV SR 2014 - 2020 pre opatrenie 19. Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER zo strany RO/PPA na verziu 1.3 s účinnosťou od 11.09.2020.

Príjem ŽoNFP v termíne od 25.6.2020 do 30.10.2020

Výzva - Podopatrenie 4.2 (MAS_082/4.2/1)
Odkaz na stránky itms2014.sk (Informácie o eurofondoch, grantoch a projektoch)

Súbory na stiahnutie:

Označené v :