Výzva - MAS_082/7.2/3 - Podopatrenie 7.2

Zverejnené v MAS Miloj Spiš » PRV 2014-2020

Výzva - MAS_082/7.4/3 - Podpopatrenie 7.4

Zverejnené v MAS Miloj Spiš » PRV 2014-2020

Výzva - MAS_082/7.5/2 - Podopatrenie 7.5

Zverejnené v MAS Miloj Spiš » PRV 2014-2020

Výzva č. 41/PRV/2019 pre podopatrenie 4.1, oblasť: Skladovacie kapacity a pozberová úprava

Zverejnené v Archív výziev

Výzva č. 41/PRV/2019 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2020 pre:

Opatrenie 4 – Investície do hmotného majetku
Podopatrenie 4.1 – Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov
Oblasť: Skladovacie kapacity a pozberová úprava

Podávanie a prijímanie ŽoNFP od 01.10.2019 do 17.10.2019

      Výzva č. 41/PRV/2019 pre podopatrenie 4.1, oblasť: skladovacie kapacity a pozberová úprava
Odkaz na stránky apa.sk - Pôdohospodárska platobná agentúra

Súbory na stiahnutie:

Čítať ďalej...

AKTUALIZÁCIA | Výzva - MAS_082/7.4/2 - Podopatrenie 7.4

Zverejnené v Archív výziev

Oznámenie o aktualizácii Výzvy na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku č. MAS_082/7.4/2 – predĺženie termínu predkladania ŽoNFP.

MAS Miloj Spiš, o.z. oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, že došlo k Aktualizácii č.1 Výzvy č. MAS_082/7.4/2. Touto aktualizáciou MAS Miloj Spiš, o.z. v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku. Dôvodom je vytvorenie dostatočného časového priestoru pre žiadateľov z hľadiska procesu doručovania povinných príloh k žiadosti o NFP. Aktualizáciou sa v texte výzvy v časti 1.2 Dĺžka trvania a typ výzvy upravuje dátum uzavretia výzvy .Dokumenty zverejnené v rámci predmetnej výzvy zostávajú platné v pôvodnom znení. Aktualizácia a zmeny z nej vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia na webovom sídle MAS. Zmeny vykonané aktualizáciou sa vzťahujú na všetky ŽoNFP predložené v rámci tejto výzvy na predkladanie ŽoNFP.

Príjem ŽoNFP v termíne od 24.6.2019 do 29.10.2019   29.11.2019

AKTUALIZÁCIA      Výzva - MAS_082/7.4/2 - Podopatrenie 7.4
Odkaz na stránky itms2014.sk (Informácie o eurofondoch, grantoch a projektoch)

MAS Miloj Spiš, o.z. vyhlasuje uzavretú výzvu z Programu rozvoja vidieka  na podopatrenie 7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry.

Súbory na stiahnutie:

Čítať ďalej...

AKTUALIZÁCIA | Výzva - MAS_082/7.2/2 - Podopatrenie 7.2

Zverejnené v Archív výziev

Oznámenie o aktualizácii Výzvy na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku č. MAS_082/7.2/2 – predĺženie termínu predkladania ŽoNFP.

MAS Miloj Spiš, o.z. oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, že došlo k Aktualizácii č.1 Výzvy č. MAS_082/7.2/2. Touto aktualizáciou MAS Miloj Spiš, o.z. v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku. Dôvodom je vytvorenie dostatočného časového priestoru pre žiadateľov z hľadiska procesu doručovania povinných príloh k žiadosti o NFP. Aktualizáciou sa v texte výzvy v časti 1.2 Dĺžka trvania a typ výzvy upravuje dátum uzavretia výzvy. Dokumenty zverejnené v rámci predmetnej výzvy zostávajú platné v pôvodnom znení. Aktualizácia a zmeny z nej vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia na webovom sídle MAS. Zmeny vykonané aktualizáciou sa vzťahujú na všetky ŽoNFP predložené v rámci tejto výzvy na predkladanie ŽoNFP.

     Príjem ŽoNFP v termíne od 17.6.2019 do 22.10.2019  15.11.2019

 AKTUALIZÁCIA     Výzva - MAS_082/7.2/2 - Podopatrenie 7.2
Odkaz na stránky itms2014.sk (Informácie o eurofondoch, grantoch a projektoch)

MAS Miloj Spiš, o.z. vyhlasuje uzavretú výzvu z Programu rozvoja vidieka  na podopatrenie 7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie.

Súbory na stiahnutie:

Čítať ďalej...
Prihláste sa k odberu tohto RSS kanála