Výzva - MAS_082/7.2/4 - Podopatrenie 7.2

Zverejnené v Archív výziev

MAS Miloj Spiš, o.z. vyhlasuje uzavretú výzvu z Programu rozvoja vidieka na podopatrenie 7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj).

 

Príjem ŽoNFP v termíne od 03.05.2021 do 15.06.2021

Výzva MAS_082/7.2/4 - Podopatrenie 7.2
Odkaz na stránky itms2014.sk (Informácie o eurofondoch, grantoch a projektoch)

 

Prílohy k výzve:

Čítať ďalej...

Výzva - MAS_082/6.4/2 - Podopatrenie 6.4

Zverejnené v Archív výziev

MAS Miloj Spiš, o.z. vyhlasuje uzavretú výzvu z Programu rozvoja vidieka  na podopatrenie 6.4 - Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností.

 

Príjem ŽoNFP v termíne od 30.04.2021 do 14.06.2021

Výzva MAS_082/6.4/2 - Podopatrenie 6.4
Odkaz na stránky itms2014.sk (Informácie o eurofondoch, grantoch a projektoch)

Upozornenie na technickú úpravu formulárov - príloha č.13 b platnú od 6.5.2021 - viac info TU

Prílohy k výzve:

Čítať ďalej...

Výzva - MAS_082/4.2/2 - Podopatrenie 4.2

Zverejnené v Archív výziev

 MAS Miloj Spiš, o.z. vyhlasuje uzavretú výzvu z Programu rozvoja vidieka  na podopatrenie 4.2 - Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych produktov.

 

Príjem ŽoNFP v termíne od 03.05.2021 do 15.06.2021

Výzva MAS_082/4.2/2 - Podopatrenie 4.2
Odkaz na stránky itms2014.sk (Informácie o eurofondoch, grantoch a projektoch)

Upozornenie na technickú úpravu formulárov - príloha č.13 b platnú od 6.5.2021 - viac info TU

Prílohy k výzve:

Čítať ďalej...

Výzva - MAS_082/1.2/2 - Podopatrenie 1.2

Zverejnené v Archív výziev

MAS Miloj Spiš, o.z. vyhlasuje uzavretú výzvu z Programu rozvoja vidieka  na podopatrenie 1.2- Podpora na demonštračné činnosti a informačné akcie.

 

Príjem ŽoNFP v termíne od 03.05.2021 do 15.06.2021

Výzva MAS_082/1.2/2 - Podopatrenie 1.2
Odkaz na stránky itms2014.sk (Informácie o eurofondoch, grantoch a projektoch)

 

Prílohy k výzve:

Čítať ďalej...

Výzva - MAS_082/7.5/3 - Podopatrenie 7.5

Zverejnené v Archív výziev

MAS Miloj Spiš, o.z. vyhlasuje uzavretú výzvu z Programu rozvoja vidieka  na podopatrenie 7.5. Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie.

 

Príjem ŽoNFP v termíne od 30.04.2021 do 14.06.2021

Výzva MAS_082/7.5/3 - Podopatrenie 7.5
Odkaz na stránky itms2014.sk (Informácie o eurofondoch, grantoch a projektoch)

 

Prílohy k výzve:

Čítať ďalej...

AKTUALIZÁCIA Výzvy MAS_082/6.4/1

Zverejnené v Archív výziev

AKTUALIZÁCIA Výzvy MAS_082/6.4/1 v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení výzvu na predkladanie ŽoNFP spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku.

Dôvodom je aktulizácia Príručky pre prijímateľa NFP z PRV SR 2014 - 2020 pre opatrenie 19. Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER zo strany RO/PPA na verziu 1.3 s účinnosťou od 11.09.2020.

Príjem ŽoNFP v termíne od 29.5.2020 do 6.10.2020

Výzva - Podopatrenie 6.4 (MAS_082/6.4/1)
Odkaz na stránky itms2014.sk (Informácie o eurofondoch, grantoch a projektoch)

Súbory na stiahnutie:

Čítať ďalej...

AKTUALIZÁCIA Výzvy MAS_082/4.2/1

Zverejnené v Archív výziev

AKTUALIZÁCIA Výzvy MAS_082/4.2/1 v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení výzvu na predkladanie ŽoNFP spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku.

Dôvodom je aktulizácia Príručky pre prijímateľa NFP z PRV SR 2014 - 2020 pre opatrenie 19. Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER zo strany RO/PPA na verziu 1.3 s účinnosťou od 11.09.2020.

Príjem ŽoNFP v termíne od 25.6.2020 do 30.10.2020

Výzva - Podopatrenie 4.2 (MAS_082/4.2/1)
Odkaz na stránky itms2014.sk (Informácie o eurofondoch, grantoch a projektoch)

Súbory na stiahnutie:

Čítať ďalej...
Prihláste sa k odberu tohto RSS kanála