MAS_082/7.4/6 - Podopatrenie 7.4

MAS Miloj Spiš, o.z. vyhlasuje uzavretú výzvu z Programu rozvoja vidieka na podopatrenie 7.4. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre
vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry (mimo Bratislavský kraj)

 

Príjem ŽoNFP v termíne od 30.4.2024 do 31.5.2024

MAS_082/7.4/6 - Podopatrenie 7.4
Odkaz na stránky itms2014.sk (Informácie o eurofondoch, grantoch a projektoch)

Prílohy k výzve:

docxPríloha_c_16A Zoznam dokumentácie k VO.docx

docxPriloha_c_17B_Informacia pre ziadatelov_VERZIA 1.5.docx

pdfPríloha_c_19B_Metodicke usmernenie koordinatora statnej pomoci_VERZIA 1.5.pdf

docxPriloha_c_2B Projekt realizácie_VERZIA 1.5.docx

docxPriloha_c_21B Cestne vyhlasenie ziadatela ku konfliktu zaujmu ZoNFP_VERZIA 1.5.docx

docxPriloha_c_22B_Udelenie súhlasu o výpis z registra trestov_VERZIA 1.5.docx

docxPríloha _c_23 Výberové kritériá 7.4 MAS Miloj Spiš,o.z..docx

docxPriloha_c_24B_Koordinácia synergických účinkov a komplementarít medzi EŠIF...A 1.5.docx

docxPriloha_c_29A Metodika a podmienky pre zjednodušené formy vykazovania výda... CLLD.docx

docxPriloha_c_4B_Popis ziadosti o NFP_VERZIA 1.5.docx

pdfPriloha_c_4B_ Vzor ziadosti o NFP_VERZIA 1.5.pdf

docPriloha_c_5B Oznamenie o spatvzatí ŽoNFP_VERZIA 1.5.doc

docxPriloha_c_6B_Podmienky poskyt. príspevku výber. a hodnotiace kritéria_VERZ...A 1.5.docx

xlsxPriloha_c_8A_Stavebny_rozpočet_VERZIA 1.5.xlsx

 

Výzva vo formáte pdf:

pdfVýzva MAS - CLLD - MAAS_0827.46.pdf

 

Príručky:

docxPríloha_c_1 príručka-pre-prijmatea-leader_verzia-1-5-bsz.docx

Označené v :