Výzva na výber odborných hodnotiteľov na podopatrenia 7.2, 7.4 a 7.5 z PRV SR 2014 – 2020

PRÍLOHY:

• 1 | docxdocx pdfpdf - Žiadosť o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov žiadostí o príspevok
• 2 | docxdocx pdfpdf - Čestné vyhlásenie
• 3 | docxdocx pdfpdf - Európsky formulár životopisu
• 4 | docxdocx pdfpdf - Prehľad o ďalších znalostiach / skúsenostiach

pdfVýzva MAS Miloj Spiš, o.z., na výber odborných hodnotiteľov žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 202