PROJEKTYMiloj Spiš o.z.

Projekt Miluj Miloj Spiš je zameraný na zvýšenie pripravenosti podnikateľského, neziskového a verejného sektora ako aj širšej verejnosti v hornádskej kotline Spiša, v okrese Spišská Nová Ves na  vybudovanie verejno-súkromného partnerstva ako predpokladu na rozvoj časti vidieckeho Spiša vrátane časti územia Národného parku Slovenský raj s kohéziou (z hľadiska rozvoja) k okresnému mestu Spišská Nová Ves. Účelom je dobudovanie členstva Miloj Spiš, o.z., budovanie odborných kapacít spojené s informačnými aktivitami, konzultáciami a vzdelávaním. Pripraviť a spracovať realizovateľnú Stratégiu miestneho rozvoja vedeného komunitou vo vzájomnom súlade s rozvojovými dokumentami na miestnej, regionálnej a národnej úrovni.

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 191KE040015
jpgPlagát