AKTUALITYaktuálne oznamy a udalosti

MAS_082/7.4/5 - Podopatrenie 7.4

Zverejnené v MAS Miloj Spiš » PRV 2014-2020

MAS Miloj Spiš, o.z. vyhlasuje uzavretú výzvu z Programu rozvoja vidieka na podopatrenie 7.4. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry (mimo Bratislavský kraj)

 

Príjem ŽoNFP v termíne od 30.11.2023 do 29.01.2024

MAS_082/7.4/5- Podopatrenie 7.4
Odkaz na stránky itms2014.sk (Informácie o eurofondoch, grantoch a projektoch)

Prílohy k výzve:

docxPríloha_c_16A_Zoznam_dokumentácie_k_VO.docx

docxPriloha_c_17B_Informacia_pre_ziadatelov_VERZIA_1.5.docx

pdfPríloha_c_19B_Metodicke_usmernenie_koordinatora_statnej_pomoci_VERZIA_1.5.pdf

docxPriloha_c_21B_Cestne_vyhlasenie_ziadatela_ku_konfliktu_zaujmu_ZoNFP_VERZIA_1.5.docx

docxPriloha_c_22B_Udelenie_súhlasu_o_výpis_z_registra_trestov_VERZIA_1.5.docx

docxPríloha__c_23_Výberové_kritériá_7.4_MAS_Miloj_Spišo.docx

docxPriloha_c_24B_Koordinácia_synergických_účinkov_a_komplementarít_medzi_EŠIF_VERZIA_1.5.docx

docxPriloha_c_29A_Metodika_a_podmienky_pre_zjednodušené_formy_vykazovania_výdavkov_v_rámci_stratégie_CLLD.docx

docxPriloha_c_2B_Projekt_realizácie_VERZIA_1.5.docx

docxPriloha_c_4B_Popis_ziadosti_o_NFP_VERZIA_1.5.docx

pdfPriloha_c_4B__Vzor_ziadosti_o_NFP_VERZIA_1.5.pdf

docPriloha_c_5B_Oznamenie_o_spatvzatí_ŽoNFP_VERZIA_1.5.doc

docxPriloha_c_6B_Podmienky poskyt. príspevku výber. a hodnotiace kritéria.docx

xlsxPriloha_c_8A_Stavebny_rozpočet_VERZIA_1.5.xlsx

 

Výzva vo formáte pdf:

pdfVýzva_MAS_-_CLLD_-_MAS_0827.45.pdf

 

Príručky:

docxPríloha_c_1_príručka-pre-prijmatea-leader_verzia-1-5-bsz.docx

Čítať ďalej...

MAS_082/7.2/5 - Podopatrenie 7.2

Zverejnené v MAS Miloj Spiš » PRV 2014-2020

MAS Miloj Spiš, o.z. vyhlasuje uzavretú výzvu z Programu rozvoja vidieka na podopatrenie 7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj).

 

Príjem ŽoNFP v termíne od 30.11.2023 do 29.01.2024

MAS_082/7.2/5- Podopatrenie 7.2
Odkaz na stránky itms2014.sk (Informácie o eurofondoch, grantoch a projektoch)

Prílohy k výzve:

docxPríloha_23_Výberové_kritériá_7.2_MAS_Miloj_Spišo.docx

docxPríloha_c_16A_Zoznam_dokumentácie_k_VO.docx

docxPriloha_c_17B_Informacia_pre_ziadatelov_VERZIA_1.5.docx

pdfPríloha_c_19B_Metodicke_usmernenie_koordinatora_statnej_pomoci_VERZIA_1.5.pdf

docxPriloha_c_21B_Cestne_vyhlasenie_ziadatela_ku_konfliktu_zaujmu_ZoNFP_VERZIA_1.5.docx

docxPriloha_c_22B_Udelenie_súhlasu_o_výpis_z_registra_trestov_VERZIA_1.5.docx

docxPriloha_c_24B_Koordinácia_synergických_účinkov_a_komplementarít_medzi_EŠIF_VERZIA_1.5.docx

docxPriloha_c_29A_Metodika_a_podmienky_pre_zjednodušené_formy_vykazovania_výdavkov_v_rámci_stratégie_CLLD.docx

docxPriloha_c_2B_Projekt_realizácie_VERZIA_1.5.docx

docxPriloha_c_4B_Popis_ziadosti_o_NFP_VERZIA_1.5.docx

pdfPriloha_c_4B__Vzor_ziadosti_o_NFP_VERZIA_1.5.pdf

docPriloha_c_5B_Oznamenie_o_spatvzatí_ŽoNFP_VERZIA_1.5.doc

docxPriloha_c_6B_Podmienky poskyt. príspevku výber. a hodnotiace kritéria_VERZIA 1.5.docx

xlsxPriloha_c_8A_Stavebny_rozpočet_VERZIA_1.5.xlsx

 

Výzva vo formáte pdf:

pdfVýzva_MAS_-_CLLD_-_MAS_0827.25.pdf

 

Príručky:

docxpríručka-pre-prijmatea-leader_verzia-1-5-bsz.docx

Čítať ďalej...

MAS_082/6.4/5 - Podopatrenie 6.4 MAS Miloj Spiš

Zverejnené v MAS Miloj Spiš » PRV 2014-2020

MAS Miloj Spiš, o.z. vyhlasuje uzavretú výzvu z Programu rozvoja vidieka na podopatrenie 6.4 – Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností

 

Termín uzavretia Výzvy MAS_082/6.4/5 sa predlžuje do: 30.11.2023.

MAS_082/6.4/5 - Podopatrenie 6.4 MAS Miloj Spiš
Odkaz na stránky itms2014.sk (Informácie o eurofondoch, grantoch a projektoch)

Aktualizovaná výzva vo formáte pdf: pdfVýzva_MAS_-_CLLD_-_MAS_082-6.4-5.pdf

pdfPriloha_c_3C_Oznámenie_o_zmene__vyzvy_MAS_082-6.4-5_-_predlženie.pdf

 

Súbory na stiahnutie:

docxVýberové_kritériá_6.4_MAS_Miloj_Spišo.docx

docxPriloha_c_2B_Projekt_realizácie_VERZIA_1.5.docx

docxPriloha_c_4B_Popis_ziadosti_o_NFP_VERZIA_1.5.docx

pdfPriloha_c_4B__Vzor_ziadosti_o_NFP_VERZIA_1.5.pdf

docPriloha_c_5B_Oznamenie_o_spatvzatí_ŽoNFP_VERZIA_1.5.doc

docxPriloha_c_6B_Podmienky_poskyt._príspevku_výber._a_hodnotiace_kritéria_VERZA_1.5.docx

xlsxPriloha_c_8A_Stavebny_rozpočet_VERZIA_1.5.xlsx

docxPriloha_c_11B_Vyhlasenie_ziadatela_o_minimálnu_pomoc_VERZIA_1.5.docx

xlsxPriloha_c_13B_kez-mikrouctovne-jednotky__VERZIA_1.5.xlsx

xlsxPriloha_c_13B_kez_jednoduche_uctovnictvo_VERZIA_1.5.xlsx

xlsxPriloha_c_13B_kez_podvojne-uctovnictvo_VERZIA_1.5.xlsx

pdfPriloha_c_14B_Schema_minimalnej_pomoci_podopatrenie_19.2_v_zneni_DODATKU_c2.pdf

docxPríloha_c_16A_Zoznam_dokumentácie_k_VO.docx

docxPriloha_c_16B_Vyhlasenie_o_velkosti_podniku_MSP_VERZIA_1.5.docx

docxPriloha_c_17B_Informacia_pre_ziadatelov_VERZIA_1.5.docx

pdfPriloha_c_18B__Prirucka_MSP_VERZIA_1.5.pdf

pdfPríloha_c_19B_Metodicke_usmernenie_koordinatora_statnej_pomoci_VERZIA_1.5.pdf

docxPriloha_c_21B_Cestne_vyhlasenie_ziadatela_ku_konfliktu_zaujmu_ZoNFP_VERZIA_1.5.docx

docxPriloha_c_22B_Udelenie_súhlasu_o_výpis_z_registra_trestov_VERZIA_1.5.docx

docxPriloha_c_24B_Koordinácia_synergických_účinkov_a_komplementarít_medzi_EŠIFA_1.5.docx

docxPriloha_c_29A_Metodika_a_podmienky_pre_zjednodušené_formy_vykazovania_výda_CLLD.docx

 

Príručky:

docxPríručka-pre-prijmateľa-leader_verzia-1-5-bsz.docx 

 

 

 

Čítať ďalej...

MAS_082/4.1/5 – Podopatrenie 4.1 MAS Miloj Spiš

Zverejnené v MAS Miloj Spiš » PRV 2014-2020

MAS Miloj Spiš, o.z. vyhlasuje uzavretú výzvu z Programu rozvoja vidieka na podopatrenie 4.1 – Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov

 

Príjem ŽoNFP v termíne od 31.8.2023 do 31.10.2023

MAS_082/4.1/5 - Podopatrenie 4.1 MAS Miloj Spiš
Odkaz na stránky itms2014.sk (Informácie o eurofondoch, grantoch a projektoch)

Výzva vo formáte pdf: pdfVýzva_MAS_-_CLLD_-_MAS_082-4.1-5.pdf

 

Súbory na stiahnutie:

docxVýberové_kritériá_4.1_MAS_Miloj_Spišo.docx

docxPriloha_c_2B_Projekt_realizácie_VERZIA_1.5.docx

docxPriloha_c_4B_Popis_ziadosti_o_NFP_VERZIA_1.5.docx

pdfPriloha_c_4B__Vzor_ziadosti_o_NFP_VERZIA_1.5.pdf

docPriloha_c_5B_Oznamenie_o_spatvzatí_ŽoNFP_VERZIA_1.5.doc

docxPriloha_c_6B_Podmienky_poskyt._príspevku_výber._a_hodnotiace_kritéria_VERZA_1.5.docx

xlsxPriloha_c_8A_Stavebny_rozpočet_VERZIA_1.5.xlsx

docxPriloha_c_9B_Zoznam_komodit_specialnej_rastl._vyr.__VERZIA_1.5.docx

docxPriloha_c_10B_Zoznam_rychlorast.drevin_pre_ucely_pest._ornej_pod._VERZIA_1.5.docx

xlsxPriloha_c_13B_kez-mikrouctovne-jednotky__VERZIA_1.5.xlsx

xlsxPriloha_c_13B_kez_jednoduche_uctovnictvo_VERZIA_1.5.xlsx

xlsxPriloha_c_13B_kez_podvojne-uctovnictvo_VERZIA_1.5.xlsx

docxPríloha_c_16A_Zoznam_dokumentácie_k_VO.docx

docxPriloha_c_16B_Vyhlasenie_o_velkosti_podniku_MSP_VERZIA_1.5.docx

docxPriloha_c_17B_Informacia_pre_ziadatelov_VERZIA_1.5.docx

pdfPriloha_c_18B__Prirucka_MSP_VERZIA_1.5.pdf

pdfPríloha_c_19B_Metodicke_usmernenie_koordinatora_statnej_pomoci_VERZIA_1.5.pdf

docxPriloha_c_21B_Cestne_vyhlasenie_ziadatela_ku_konfliktu_zaujmu_ZoNFP_VERZIA_1.5.docx

docxPriloha_c_22B_Udelenie_súhlasu_o_výpis_z_registra_trestov_VERZIA_1.5.docx

docxPriloha_c_24B_Koordinácia_synergických_účinkov_a_komplementarít_medzi_EŠIFA_1.5.docx

docxPriloha_c_29A_Metodika_a_podmienky_pre_zjednodušené_formy_vykazovania_výda_CLLD.docx

 

Príručky:

docxPríručka-pre-prijmateľa-leader_verzia-1-5-bsz.docx 

 

 

 

Čítať ďalej...

MAS_082/6.1/5.1 - Podopatrenie 6.1 MAS Miloj Spiš

Zverejnené v MAS Miloj Spiš » PRV 2014-2020

MAS Miloj Spiš, o.z. vyhlasuje uzavretú výzvu z Programu rozvoja vidieka na podopatrenie 6.1 – Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov.

 

Príjem ŽoNFP v termíne od 26.5.2023 do 29.6.2023

MAS_082/6.1/5.1 - Podopatrenie 6.1 MAS Miloj Spiš
Odkaz na stránky itms2014.sk (Informácie o eurofondoch, grantoch a projektoch)

Výzva vo formáte pdf: pdfVýzva_MAS_-_CLLD_-_MAS_082-6.1-5.1.pdf

Súbory na stiahnutie:

docxKritéria_MAS_Miloj_Spiš_schválené.docx

docxPriloha_28B_Koeficienty_štandardného_výstupu_pre_podopatrenie_6.1_verzia_1.5.docx

docxPriloha_29A_Metodika_a_podmienky_pre_zjednodušené_formy_vykazovania_výdavk_CLLD.docx

docxPriloha_16B_Vyhlasenie_o_velkosti_podniku_MSP_verzia_1.5.docx

docxPriloha_17B_Informacia_pre_ziadatelov_verzia_1.5.docx

pdfPriloha_18B__Prirucka_MSP_verzia_1.5.pdf

pdfPríloha_19B_Metodicke_usmernenie_koordinatora_statnej_pomoci_verzia_1.5.pdf

docxPriloha_2B_Projekt_realizácie_verzia_1.5.docx

docxPriloha_21B_Cestne_vyhlasenie_ziadatela_ku_konfliktu_zaujmu_ZoNFP_verzia_1.5.docx

docxPriloha_22B_Udelenie_súhlasu_o_výpis_z_registra_trestov_verzia_1.5.docx

docxPriloha_24B_Koordinácia_synergických_účinkov_a_komplementarít_medzi_EŠIF_va_1.5.docx

xlsxPriloha_30B_Tabuľka_pre_výp._štand._výst._podopatrenie_6.1_verzia_1.5.xlsx

docxPríloha_31B_Oznámenie_Odpočet_podnikateľského_plánu_podopatrenie_6.1vera_1.5.docx

docxPriloha_4B_Popis_ziadosti_o_NFP_verzia_1.5.docx

pdfPriloha_4B_Vzor_ziadosti_o_NFP_verzia_1.5.pdf

docPriloha_5B_Oznamenie_o_spatvzatí_ŽoNFP_verzia_1.5.doc

docxPriloha_6B_Podmienky_poskyt._príspevku_výber._a_hodnotiace_kritéria_verzia_1.5.docx

 

Príručky:

 docxPríručka_pre_prijimatela_LEADER_verzia_1.5.docx

Príručka pre prijímateľa nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre opatrenie 19. Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER v znení aktualizácie č. 1.5
so sledovaním zmien      • bez sledovania zmien

 

Aktualizácie: 

Aktualizácia príloh 6B
Príloha_c_6B_Podmienky poskytnutia príspevku výberového a hodnotiace kritériá_VERZIA 1-5_D1
so sledovaním zmien      • bez sledovania zmien

Priloha_c_2C Vzor vyzva ZoNFP_VERZIA 1-5_D1
so sledovaním zmien      • bez sledovania zmien

 

 

Čítať ďalej...

MAS_082/4.2/3 - Výzva podopatrenie 4.2 MAS Miloj Spiš (MAS_082/4.2/3)

Zverejnené v Archív výziev

 MAS Miloj Spiš, o.z. vyhlasuje uzavretú výzvu z Programu rozvoja vidieka  na podopatrenie 4.2 - Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych produktov.

 

Príjem ŽoNFP v termíne od 22.2.2022 do 13.4.2022

MAS_082/4.2/3 - Výzva podopatrenie 4.2 MAS Miloj Spiš (MAS_082/4.2/3)
Odkaz na stránky itms2014.sk (Informácie o eurofondoch, grantoch a projektoch)

Prílohy k výzve:

Čítať ďalej...

MAS_082/6.4/3 - Výzva podopatrenie 6.4 MAS Miloj Spiš (MAS_082/6.4/3)

Zverejnené v Archív výziev

MAS Miloj Spiš, o.z. vyhlasuje uzavretú výzvu z Programu rozvoja vidieka  na podopatrenie 6.4 - Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností.

 

Príjem ŽoNFP v termíne od 22.2.2022 do 13.4.2022

MAS_082/6.4/3 - Výzva podopatrenie 6.4 MAS Miloj Spiš (MAS_082/6.4/3)
Odkaz na stránky itms2014.sk (Informácie o eurofondoch, grantoch a projektoch)

Prílohy k výzve:

Čítať ďalej...
Prihláste sa k odberu tohto RSS kanála