AKTUALITYaktuálne oznamy a udalosti

Pracovné stretnutie 30.11.2009

Na stretnutí členov verejno-súkromného partnerstva sa prítomní oboznámili s pracovnou verziou integrovanej stratégie rozvoja územia.
Diskutovalo sa o strategickom rámci, prejednávali sa vybrané oblasti, opatrenia a aktivity. Prítomní rozoberali projektové zámery, záujem obyvateľov zapojiť sa do konkrétnych výziev ako aj finančné objemy venované do jednotlivých strategických priorít. Pripomienky prítomných sa zapracujú do pracovnej verzie dokumentu, ktorý bude následne prerokovaný v pracovných skupinách. Ďakujeme všetkým za aktívnu účasť v diskusii a tešíme sa na ďalšie pracovné stretnutia v prospech územia.