Výzva č. 41/PRV/2019 pre podopatrenie 4.1, oblasť: Skladovacie kapacity a pozberová úprava

Výzva č. 41/PRV/2019 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2020 pre:

Opatrenie 4 – Investície do hmotného majetku
Podopatrenie 4.1 – Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov
Oblasť: Skladovacie kapacity a pozberová úprava

Podávanie a prijímanie ŽoNFP od 01.10.2019 do 17.10.2019

      Výzva č. 41/PRV/2019 pre podopatrenie 4.1, oblasť: skladovacie kapacity a pozberová úprava
Odkaz na stránky apa.sk - Pôdohospodárska platobná agentúra

Súbory na stiahnutie:

Označené v :