VÝZVA na 1. mikrograntový program

VÝZVA

Verejno-súkromné partnerstvo Miloj Spiš, o.z. vyhlasuje 
mikrograntový program

Výzva (pdf) - stiahnuť

Žiadosť o mikrogrant (doc) - stiahnuť

Príručka pre žiadateľa (pdf) - stiahnuť

Cieľom mikrograntového programu je zvýšiť zapojenosť občanov do rozvojových aktivít a prispieť tak k rozvoju občianskej spoločnosti na území ohraničenom katastrami obcí Danišovce, Hincovce, Chrasť nad Hornádom, Jamník, Lieskovany, Markušovce, Matejovce nad Hornádom, Poráč, Rudňany, Odorín, Olcnava, Spišský Hrušov, Teplička, Vítkovce a mestaSpišské Vlachy.

Vyzva mikrogrant MilojSpis A5 4 2010

leták A5 (pdf): stiahnuť

 

Podporené budú mikroprojekty zamerané na:
skrášlenie životného prostredia v obciach mikroregiónu (úprava verejných priestranstiev, starostlivosť a výsadba zelene, prevencia čiernych skládok, budovanie oddychových zón za účelom podpory využívania voľného času pre občanov a ich športového vyžitia, obnova zdrojov pitnej vody / studní, a pod.),
zachovávanie a rozvoj tradícií na území mikroregiónu (zachovanie tradičnej architektúry, jarmoky miestnych remeselníkov, tvorivé dielne s ukážkami miestnych remesiel a pod.),
podporu príslušnosti k mikroregiónu (podpora rozvoja spolupráce miestnych aktérov, prezentácia výsledkov tvorivosti miestnych aktivistov a pod.).

Mikroprojekt podporený z mikrograntového programu musí spĺňať nasledovné podmienky:
- byť realizovaný na území členských obcí verejno-súkromného partnerstva Miloj Spiš, o.z.,
mať verejnoprospešný charakter.

Žiadateľom o mikrogrant môže byť:
organizácia so sídlom alebo pracoviskom na území členských obcí verejno-súkromného partnerstva Miloj Spiš, o.z. (mimovládna organizácia, podnikateľský subjekt, cirkev, škola...),
neformálna skupina občanov žijúcich na území členských obcí verejno-súkromného partnerstva Miloj Spiš, o.z. (za neformálnu skupinu občanov sa považuje skupina aspoň troch osôb, ktoré konajú v spoločnom záujme),
partnerstvo zložené z vyššie uvedených subjektov.


Mikroprojekty musia byť zrealizované v období od 1.8.2010 do 31.10.2010.


Minimálna výška mikrograntu na jeden mikroprojekt je 200 EUR.
Maximálna výška mikrograntu na jeden mikroprojekt je 600 EUR.


Žiadosti je možné poslať poštou alebo doručiť osobne na adresu:

Miloj Spiš, o.z., 053 22 Odorín 266.
Uzávierka predkladania žiadostí je 16.7.2010 o 16.00 h.