AKTUALITYaktuálne oznamy a udalosti

Odorínsky „Beľušar“ 2019 s MAS Miloj Spiš, o.z.

Zverejnené v Aktuality

Po úspešnej akcii „Jamnícke leto“, pokračujeme v šírení informácií pri podpore miestneho rozvoja v rámci iniciatívy LEADER na 4. ročníku tradičného regionálneho podujatia „Beľušar", organizovaného obcou Odorín v spolupráci s MAS MILOJ SPIŠ a jej partnermi - obcami Jamník, Danišovce, Matejovce nad Hornádom, DHZ Odorín a PD Rozkvet Odorín.

Čítať ďalej...

Obce do 1000 obyvateľov v území MAS Miloj Spiš sa školili k podaniu projektov na rozvoj vidieka z PRV SR 2014 - 2020

Zverejnené v Aktuality

Konečne po 2 rokoch snáh od schválenia stratégie rozvoja vidieka v území s pôsobnosťou Miloj Spiš, o.z., vyhlásila MAS (miestna akčná skupina na podporu rozvoja vidieka Miloj Spiš) prvé dve Výzvy na podanie projektov a žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) podopatrenie 7.2 a podopatrenie 7.4 z PRV 2014 - 2020. Projekty so 100 % financovaním (bez finančnej  spoluúčasti) môžu malé obce podať na malú dopravnú infraštruktúru, dopravné vybavenie, autobusové zastávky, malú infraštruktúru odvodňovacích rigolov, na rekonštrukciu verejných priestranstiev tvorbu zelene  do výšky 10 000,00 EUR za projekt (7.2); na kultúrnu infraštruktúru a infraštruktúru pre voľnočasové  aktivity do výšky 20 000,00 EUR za projekt (7.4). Chystáme aj Výzvu 7.5 na malú turistickú infraštruktúru do výšky 8000,00 EUR za projekt v týchto malých obciach do 1000 obyvateľov.

Aby bol proces podania i vyhodnocovania podaných projektov čo najúspešnejší, zástupcovia žiadateľov- malých obcí sa školili. Jednodňové školenie prebehlo dňa 26.07.2019. Účastníci boli pracovníkmi kancelárie MAS Miloj Spiš, o.z. oboznámení s podmienkami výziev, so zásadami vypracovania projektu a žiadosti o NFP. Súčasťou školenia bolo aj vzájomné obohatenie sa o záujmoch obcí v oblasti rozvoja vidieka, o skúsenosti pri písaní a podávaní projektov.

Žiadatelia Miloj Spiš, o.z. sú odhodlaní projekty  a ŽoNFP podať  a kancelária MAS Miloj Spiš, o.z. je pripravená pomôcť v medziach svojich kompetencií.

Čítať ďalej...

Výzva na výber odborných hodnotiteľov na podopatrenia 7.2, 7.4 a 7.5 z PRV SR 2014 – 2020 | 3

Zverejnené v Archív výziev

     MAS Miloj Spiš, o.z. vyhlasuje Výzvu č.3 na odborných hodnotiteľov žiadosti o NFP z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020

Termín príjímania žiadosti od 1.8.2019 do 16.9.2019

PRÍLOHY:

docxdocx  - Žiadosť o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov žiadostí o príspevok
docxdocx  - Životopis

pdfVýzva_na_odborných_hodnotiteľov_PRV_3.pdf

Čítať ďalej...

Pozvánka na Školenie MAS Miloj Spiš, o.z. | 26.07.2019

Zverejnené v Aktuality

Pozvánka na školenie

Príprava žiadostí o nenávratný finančný príspevok k Výzvam MAS Miloj Spiš, o.z , Podopatrenia 7.2. a  7.4 PRV 2014 - 2020 v súlade so Stratégiou rozvoja spišského vidieka obklopujúceho mesto Spišská Nová Ves 2017 – 2023 (2025).

Dňa: 26.07.2019 (piatok)
Miesto: Centrum účelových zariadení MV SR (školiace stredisko Sp.N.Ves - Predná Huta)
Čas: 9:00 – 15:00 hod.

Pozvánka_na_školenie_26.07.2019.pdf

Čítať ďalej...

Jamnícke leto 2019 s MAS Miloj Spiš, o.z.

Zverejnené v Aktuality

Jamnícke leto, tradičné vidiecke podujatie, ktorého hlavným organizátorom je obec Jamník, bolo prvý krát v tomto roku 2019 uskutočnené v spolupráci s MAS Miloj Spiš, o.z. a so susednými obcami Odorín, Danišovce a Matejovce n/Hornádom - aktívnymi členmi MAS Miloj Spiš, o.z., ktorého činnosti sú zamerané na podporu rozvoja vidieka. MAS Miloj Spiš využila aj túto príležitosť na šírenie informácií o cieľoch partnerstva Miloj Spiš so zameraním na rozvoj vidieka v území 23 obcí nachádzajúcich sa okolo mesta Spišská Nová Ves, na šírenie rozvojových zámerov spoločnej stratégie, na šírenie 7 kľúčových znakov prístupu LEADER.

Bolo veselo, bolo príjemne, bol užitočne strávený čas na rozhovory. Ďakujeme. A tešíme sa na ďalšie aktivity v území Miloj Spiš, o.z.

Viac fotografií z podujatia si môžete pozrieť na stránkach obce Jamník: TU

Čítať ďalej...
Prihláste sa k odberu tohto RSS kanála