AKTUALITYaktuálne oznamy a udalosti

Obce do 1000 obyvateľov v území MAS Miloj Spiš sa školili k podaniu projektov na rozvoj vidieka z PRV SR 2014 - 2020

Zverejnené v Aktuality

Konečne po 2 rokoch snáh od schválenia stratégie rozvoja vidieka v území s pôsobnosťou Miloj Spiš, o.z., vyhlásila MAS (miestna akčná skupina na podporu rozvoja vidieka Miloj Spiš) prvé dve Výzvy na podanie projektov a žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) podopatrenie 7.2 a podopatrenie 7.4 z PRV 2014 - 2020. Projekty so 100 % financovaním (bez finančnej  spoluúčasti) môžu malé obce podať na malú dopravnú infraštruktúru, dopravné vybavenie, autobusové zastávky, malú infraštruktúru odvodňovacích rigolov, na rekonštrukciu verejných priestranstiev tvorbu zelene  do výšky 10 000,00 EUR za projekt (7.2); na kultúrnu infraštruktúru a infraštruktúru pre voľnočasové  aktivity do výšky 20 000,00 EUR za projekt (7.4). Chystáme aj Výzvu 7.5 na malú turistickú infraštruktúru do výšky 8000,00 EUR za projekt v týchto malých obciach do 1000 obyvateľov.

Aby bol proces podania i vyhodnocovania podaných projektov čo najúspešnejší, zástupcovia žiadateľov- malých obcí sa školili. Jednodňové školenie prebehlo dňa 26.07.2019. Účastníci boli pracovníkmi kancelárie MAS Miloj Spiš, o.z. oboznámení s podmienkami výziev, so zásadami vypracovania projektu a žiadosti o NFP. Súčasťou školenia bolo aj vzájomné obohatenie sa o záujmoch obcí v oblasti rozvoja vidieka, o skúsenosti pri písaní a podávaní projektov.

Žiadatelia Miloj Spiš, o.z. sú odhodlaní projekty  a ŽoNFP podať  a kancelária MAS Miloj Spiš, o.z. je pripravená pomôcť v medziach svojich kompetencií.

Čítať ďalej...

Pozvánka na Školenie MAS Miloj Spiš, o.z. | 26.07.2019

Zverejnené v Aktuality

Pozvánka na školenie

Príprava žiadostí o nenávratný finančný príspevok k Výzvam MAS Miloj Spiš, o.z , Podopatrenia 7.2. a  7.4 PRV 2014 - 2020 v súlade so Stratégiou rozvoja spišského vidieka obklopujúceho mesto Spišská Nová Ves 2017 – 2023 (2025).

Dňa: 26.07.2019 (piatok)
Miesto: Centrum účelových zariadení MV SR (školiace stredisko Sp.N.Ves - Predná Huta)
Čas: 9:00 – 15:00 hod.

Pozvánka_na_školenie_26.07.2019.pdf

Čítať ďalej...
Prihláste sa k odberu tohto RSS kanála