MAS_082/7.2/5 - Podopatrenie 7.2

MAS Miloj Spiš, o.z. vyhlasuje uzavretú výzvu z Programu rozvoja vidieka na podopatrenie 7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj).

 

Príjem ŽoNFP v termíne od 30.11.2023 do 29.01.2024

MAS_082/7.2/5- Podopatrenie 7.2
Odkaz na stránky itms2014.sk (Informácie o eurofondoch, grantoch a projektoch)

Prílohy k výzve:

docxPríloha_23_Výberové_kritériá_7.2_MAS_Miloj_Spišo.docx

docxPríloha_c_16A_Zoznam_dokumentácie_k_VO.docx

docxPriloha_c_17B_Informacia_pre_ziadatelov_VERZIA_1.5.docx

pdfPríloha_c_19B_Metodicke_usmernenie_koordinatora_statnej_pomoci_VERZIA_1.5.pdf

docxPriloha_c_21B_Cestne_vyhlasenie_ziadatela_ku_konfliktu_zaujmu_ZoNFP_VERZIA_1.5.docx

docxPriloha_c_22B_Udelenie_súhlasu_o_výpis_z_registra_trestov_VERZIA_1.5.docx

docxPriloha_c_24B_Koordinácia_synergických_účinkov_a_komplementarít_medzi_EŠIF_VERZIA_1.5.docx

docxPriloha_c_29A_Metodika_a_podmienky_pre_zjednodušené_formy_vykazovania_výdavkov_v_rámci_stratégie_CLLD.docx

docxPriloha_c_2B_Projekt_realizácie_VERZIA_1.5.docx

docxPriloha_c_4B_Popis_ziadosti_o_NFP_VERZIA_1.5.docx

pdfPriloha_c_4B__Vzor_ziadosti_o_NFP_VERZIA_1.5.pdf

docPriloha_c_5B_Oznamenie_o_spatvzatí_ŽoNFP_VERZIA_1.5.doc

docxPriloha_c_6B_Podmienky poskyt. príspevku výber. a hodnotiace kritéria_VERZIA 1.5.docx

xlsxPriloha_c_8A_Stavebny_rozpočet_VERZIA_1.5.xlsx

 

Výzva vo formáte pdf:

pdfVýzva_MAS_-_CLLD_-_MAS_0827.25.pdf

 

Príručky:

docxpríručka-pre-prijmatea-leader_verzia-1-5-bsz.docx

Označené v :