MAS_082/6.1/5.1 - Podopatrenie 6.1 MAS Miloj Spiš

MAS Miloj Spiš, o.z. vyhlasuje uzavretú výzvu z Programu rozvoja vidieka na podopatrenie 6.1 – Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov.

 

Príjem ŽoNFP v termíne od 26.5.2023 do 29.6.2023

MAS_082/6.1/5.1 - Podopatrenie 6.1 MAS Miloj Spiš
Odkaz na stránky itms2014.sk (Informácie o eurofondoch, grantoch a projektoch)

Výzva vo formáte pdf: pdfVýzva_MAS_-_CLLD_-_MAS_082-6.1-5.1.pdf

Súbory na stiahnutie:

docxKritéria_MAS_Miloj_Spiš_schválené.docx

docxPriloha_28B_Koeficienty_štandardného_výstupu_pre_podopatrenie_6.1_verzia_1.5.docx

docxPriloha_29A_Metodika_a_podmienky_pre_zjednodušené_formy_vykazovania_výdavk_CLLD.docx

docxPriloha_16B_Vyhlasenie_o_velkosti_podniku_MSP_verzia_1.5.docx

docxPriloha_17B_Informacia_pre_ziadatelov_verzia_1.5.docx

pdfPriloha_18B__Prirucka_MSP_verzia_1.5.pdf

pdfPríloha_19B_Metodicke_usmernenie_koordinatora_statnej_pomoci_verzia_1.5.pdf

docxPriloha_2B_Projekt_realizácie_verzia_1.5.docx

docxPriloha_21B_Cestne_vyhlasenie_ziadatela_ku_konfliktu_zaujmu_ZoNFP_verzia_1.5.docx

docxPriloha_22B_Udelenie_súhlasu_o_výpis_z_registra_trestov_verzia_1.5.docx

docxPriloha_24B_Koordinácia_synergických_účinkov_a_komplementarít_medzi_EŠIF_va_1.5.docx

xlsxPriloha_30B_Tabuľka_pre_výp._štand._výst._podopatrenie_6.1_verzia_1.5.xlsx

docxPríloha_31B_Oznámenie_Odpočet_podnikateľského_plánu_podopatrenie_6.1vera_1.5.docx

docxPriloha_4B_Popis_ziadosti_o_NFP_verzia_1.5.docx

pdfPriloha_4B_Vzor_ziadosti_o_NFP_verzia_1.5.pdf

docPriloha_5B_Oznamenie_o_spatvzatí_ŽoNFP_verzia_1.5.doc

docxPriloha_6B_Podmienky_poskyt._príspevku_výber._a_hodnotiace_kritéria_verzia_1.5.docx

 

Príručky:

 docxPríručka_pre_prijimatela_LEADER_verzia_1.5.docx

Príručka pre prijímateľa nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre opatrenie 19. Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER v znení aktualizácie č. 1.5
so sledovaním zmien      • bez sledovania zmien

 

Aktualizácie: 

Aktualizácia príloh 6B
Príloha_c_6B_Podmienky poskytnutia príspevku výberového a hodnotiace kritériá_VERZIA 1-5_D1
so sledovaním zmien      • bez sledovania zmien

Priloha_c_2C Vzor vyzva ZoNFP_VERZIA 1-5_D1
so sledovaním zmien      • bez sledovania zmien