PROJEKTYMiloj Spiš o.z.

Stratégia rozvoja územia Slovenský raj

Stratégia rozvoja územia Slovenský raj s dôrazom na rozvoj cestovného ruchu na obdobie rokov 2015 – 2020, výhľadovo 2025 je vypracovaná v rámci projektu „Slovenský raj – Klaster cestovného ruchu NP Slovenský raj a TIC Dobšinská ľadová jaskyňa“.
Vymedzeným územím pre stratégiu je územie vymedzené hranicami ochranného pásma Národného parku Slovenský raj.
 
 
Označené v :